_

USŁUGI W RAMACH UMOWY Z NFZ – BEZPŁATNE!!!

Świadczenia gwarantowane pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

1.

Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.

W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest udzielane w dniu zgłoszenia;

3.

W pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;

4.

Świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w domu świadczeniobiorcy są udzielane wyłącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej. Realizacja świadczeń odbywa się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera materiały do badań diagnostycznych także w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy. Świadczeniodawca przy zlecaniu pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej pobrania materiałów do badań diagnostycznych w domu świadczeniobiorcy, znajdującego się na jej liście świadczeniobiorców, jest obowiązany do:

1.

zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pojemników na materiały do zleconych badań oraz pojemnika zbiorczego do transportu pobranych próbek, odpowiadających wymogom określonym w przepisach, o których mowa w ust. 3 w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2.

udostępnienia pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń lub w filii świadczeniodawcy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, pojemników, o których mowa w pkt 1 oraz zapewnienia w tym samym miejscu odbioru pobranych przez pielęgniarkę próbek.

Wyboru pielęgniarki rodzinnej można dokonać wypełniając deklarację (do pobrania w biurze) lub pobrać plik pdf – kliknij tutaj

_

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1.

wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,

2.

kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3.

czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4.

sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;

5.

udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6.

doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7.

prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi;

8.

udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Pielęgniarka lub higienistka szkolna udziela świadczeń, o których mowa w ust. 1, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z uwzględnieniem wytycznych w zakresie standardów i metodyki pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej, opracowanych przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Pielęgniarka lub higienistka szkolna zapewnia dostępność do świadczeń w wymiarze czasu pracy proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką, oraz planu godzin lekcyjnych.

_

Położna rodzinna

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

1.

wizytę realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;

2.

wizytę realizowaną w domu świadczeniobiorcy;

3.

wizytę patronażową,

4.

wizytę profilaktyczną

Świadczenia gwarantowane położnej podstawowej opieki zdrowotnej są realizowane z zachowaniem następujących warunków:

1.

świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2.

w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, świadczenie jest udzielane w dniu zgłoszenia;

3.

w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań położnej podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;

4.

świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego są wykonywane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Wyboru położnej rodzinnej można dokonać wypełniając deklarację (do pobrania w biurze) lub pobrać plik pdf – kliknij tutaj